Disclaimer

Maas Hypotheken & Verzekeringen heeft deze website met veel zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Maas Hypotheken & Verzekeringen kan er niet voor instaan dat de informatie op www.maashypotheken.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Maas Hypotheken & Verzekeringen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.maashypotheken.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.maashypotheken.nl te kunnen raadplegen.

Op deze site treft u enkele links aan naar andere websites. Maas Hypotheken & Verzekeringen is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Leest u hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Een bezoeker mag geen in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maas Hypotheken & Verzekeringen.