Privacy verklaring

Maas Hypotheken&Verzekeringen

Boschdijk 272

5612 HJ Eindhoven

Telefoon

040 – 2445455

Email adres

info@maashypotheken.nl

Internet adres

www.maashypotheken.nl

AFM vergunningnummer

12008376

KvK dossiernummer

17137749

Kifid aansluitnummer

300.005185

PRIVACY VERKLARING 

U vraagt ons advies over een hypotheek omdat u een huis wilt kopen. Of u vraagt ons hoe u het beste uw auto kunt verzekeren. In beide gevallen adviseren wij  u graag en zoek we de hypotheek en de autoverzekering die zo goed mogelijk bij u past.

Om dit te kunnen doen hebben informatie van u nodig. Dat kunnen uw persoonsgegevens zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan uw naam, adres, leeftijd en emailadres. Dat kunnen ook uw financiële gegevens, zoals uw inkomen, uitgaven en vermogen als wij uw financiële situatie in beeld gaan brengen voor een hypotheek. Wij vragen alleen die informatie die we nodig hebben en niet meer.

Wij ontvangen uw gegevens en gaan hier zorgvuldig mee om. In deze verklaring willen wij u   informeren hoe wij dit doen. Welke gegevens gebruiken we, hoe lang worden deze bewaard en wat doen we om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Aan uw kant beschikt u over een aantal rechten om uw persoonsgegevens te beschermen.

Contactpersoon

Heeft u vragen over deze verklaring of wilt u meer weten? U kunt contact opnemen met:

Patrick Verbakel (directeur) – tel. 040- 244 54 55 – email: info@maashypotheken.nl 

Maas Hypotheken&Verzekeringen  (kvk 17137749)

Boschdijk

5612  HJ  Eindhoven

Uw Persoonsgegevens

Het kan gaan om de persoonsgegevens die we nodig hebben om u te kunnen adviseren en om  ons  advies uit te voeren. Het kan ook gaan om persoonsgegevens die we in onze administratie nodig hebben om uw polissen te beheren of te wijzigen. Deze gegevens  kunnen bijvoorbeeld  uw contact- en identificatiegegevens zijn, maar ook uw financiële gegevens. Die zijn nodig  om een  analyse van uw financiële situatie te kunnen maken. Denkt u bijvoorbeeld aan uw inkomens- of salarisgegevens, gegevens over eventuele schulden of vermogen. Belangrijke gegevens die vertrouwelijk zijn.

 

Is alle informatie nodig? 

 U vraagt zich misschien af of we alle persoonsgegevens die we van u vragen nu wel nodig hebben. Of u al deze  informatie wel aan ons  wilt verstrekken.  Wij vragen alleen de informatie die we nodig hebben voor een verantwoord en passend advies. Alleen dan lukt het ons om een goede oplossing te vinden  voor de vraag die u aan ons stelt. Missen we informatie of mogen we het maar beperkt gebruiken dan kunnen we geen volledig advies geven. We zullen u dan laten weten welke onderdelen u dan mist en wat hiervan de consequenties. In sommige gevallen zullen we zelfs helemaal geen advies kunnen uitbrengen.

 

Persoonsgegevens die wij indirect ontvangen

Wij werken nauw samen met Maas Makelaars. Onze beide bedrijven zijn aan elkaar verbonden.  Wij willen ook de klanten van Maas Makelaars graag  kennis laten maken met onze dienstverlening. Daarom kunnen wij uw persoonsgegevens via Maas Makelaars ontvangen. Het gaat dan uitsluitend om uw contactgegevens en uiteraard alleen als u dat wilt.

 

Mochten wij uw persoonsgegevens van een andere organisatie of onderneming ontvangen zoals bijvoorbeeld uw bank of uw verzekeraar, dan laten wij u weten uit welke bron wij deze informatie hebben ontvangen.

 

We gebruiken uw persoonsgegevens

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u te kunnen adviseren, het advies uit te voeren en uw polis of hypotheek of ander financieel product  te beheren en/of te wijzigen. Met uw financiële gegevens kunnen we  uw financiële situatie in beeld brengen en u bijvoorbeeld adviseren of een aanvullende voorziening nodig is bij arbeidsongeschiktheid.  Dat doen we niet op eigen initiatief  maar alleen als u dat aan ons vraagt of ons  hiervoor een opdracht geeft. Uw verzoek of de opdracht  is de reden waarom wij uw persoonsgegevens mogen gebruiken. Uw persoonsgegevens worden dus alleen gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens aan ons heeft gegeven.

 

We delen uw persoonsgegevens

We delen uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van ons advies of het doorvoeren van een wijziging op een bestaande polis. Ook kan het zijn dat u een schade bij ons meldt. Om de schade vast te stellen en af te wikkelen zullen we uw persoonsgegevens moeten delen. Wij delen uw persoonsgegevens niet met organisaties in landen buiten de Europese Unie (EU).

 Afhankelijk van de situatie verstrekken wij uw persoonsgegevens aan:

  • Verzekeraars
  • Banken en Geldverstrekkers
  • Serviceproviders (inkoopcombinatie)
  • Schadeherstelbedrijven /schade experts
  • Notaris
  • Vermogensbeheerders en Beleggingsinstellingen

Samenwerkende bedrijven: onze leveranciers (verwerkers)

Binnen onze bedrijfsvoering doen we niet alles zelf maar besteden ook werkzaamheden uit. Denkt u  bijvoorbeeld aan bedrijven die software leveren voor onze administratie of onze website hosten.  Deze bedrijven hebben geen zeggenschap over de persoonsgegevens en wij blijven verantwoordelijk voor een zorgvuldig gebruik van deze persoonsgegevens. We maken goede afspraken met onze leveranciers over het gebruik en de bescherming van uw persoonsgegevens en leggen deze vast een overeenkomst (verwerkersovereenkomst). We zorgen er zo voor dat de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens op hetzelfde hoge  niveau ligt  als bij ons het geval is.

 

We bewaren uw persoonsgegevens

Het kan zijn dat de wet de bewaartermijn bepaalt. Is dit niet het geval dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren hangt af van de werkzaamheden die u ons gevraagd heeft uit te voeren.

 

Onze website

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze  website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Dit bestandje is noodzakelijk om de website te laten functioneren.  

We beschermen uw persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We hebben onze bedrijfsvoering hierop afgestemd en passende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.  Wij vragen van onze leveranciers van software en IT systemen om minimaal gelijkwaardige beveiligingsmaatregelen te treffen.

 

Wat zijn uw rechten

U beschikt over een aantal rechten om te bepalen hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken of om het gebruik te controleren:

Recht op inzage  |  U kunt een overzicht vragen van uw persoonsgegevens die wij in onze administratie hebben. Wij verstrekken dit overzicht kosteloos.

Recht op rectificatie en aanvulling  |  U kunt vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren als u denkt dat deze niet juist zijn. Dat vinden wij belangrijk en stellen we zeer op prijs omdat we alleen op basis van juiste gegevens ons werk kunnen doen.

Recht op vergetelheid  |  U kunt ons vragen uw persoonsgegevens uit onze administratie te verwijderen als u niet langer wilt dat wij daarover beschikken en de wet ons dit toestaat.

Recht op beperking van de verwerking  |  U kunt ons vragen  persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken  voor een specifiek doel.  Bijvoorbeeld als wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u wilt dat we ze bewaren omdat u ze nodig Heeft voor een juridisch geschil dat nog loopt.

Recht van dataportabiliteit  |  U kunt ons vragen uw gegevens over te dragen aan een andere organisatie, zoals een advocaat of accountant.

Recht van bezwaar  |  U kunt bezwaar maken wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken vanuit onze bedrijfsactiviteiten (gerechtvaardigd belang van de onderneming). We houden u bijvoorbeeld graag op de hoogte van financiële zaken die voor u relevant zijn. Dat is voor u belangrijk en voor ons. Als u dit niet wilt, kunt u bezwaar maken en zullen wij binnen een maand aan uw verzoek voldoen

 

U heeft een klacht

Vindt u dat we niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens omgaan? Of wilt u weten hoe we binnen onze onderneming met uw persoonsgegevens werken?  Neem  dan contact met ons op:

Patrick Verbakel (directeur) – tel. 040- 244 54 55 – email: info@maashypotheken.nl 

Maas Hypotheken&Verzekeringen  (kvk 17137749)

Boschdijk 272

5612  HJ  Eindhoven

Hebben we u niet kunnen overtuigen en blijft u van mening dat niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u een klacht indienen  bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl