Advieswijzer

Maas Hypotheken&Verzekeringen

Boschdijk 272

5612 HJ Eindhoven

Telefoon

040 – 2445455

Email adres

info@maashypotheken.nl

Internet adres

www.maashypotheken.nl

AFM vergunningnummer

12008376

KvK dossiernummer

17137749

Kifid aansluitnummer

300.005185

Wij informeren u graag vooraf over een aantal belangrijke kenmerken van ons bedrijf. Hebt u vragen naar aanleiding van deze informatie, aarzelt u niet contact met ons op te nemen.

Onze vergunning

De Autoriteit Financiële Markten heeft ons kantoor vergunning verleend voor het adviseren en bemiddelen in financiële producten. Onze vergunning is onder nummer 12008376 ingeschreven in het register.  

Op basis van deze vergunning kunnen wij u adviseren en bemiddelen in:

 • Hypothecair krediet
 • Vermogen
 • Schadeverzekeringen Particulier
 • Inkomensverzekeringen in combinatie met Hypothecair krediet en Vermogen
 • Zorgverzekeringen
 • Betaal –en Spaarrekeningen
 • Elektronisch geld

Wij hebben ook de vergunning om te adviseren in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen 

Algemene Voorwaarden 

 Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze dienstverlening en werkzaamheden. In onze Algemene Voorwaarden is een beperking van onze aansprakelijkheid opgenomen.

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben u te adviseren voor de financiële producten van bepaalde banken, verzekeraars of andere financiële instellingen te kiezen.

Zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in het kapitaal van ons bedrijf.

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie uit de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Op basis van deze selectie werken wij met een aantal voorkeursaanbieders samen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Wij informeren u graag.

Onze tarieven

De kosten van onze werkzaamheden brengen wij rechtstreeks bij u  in rekening. Wij sturen u hiervoor een nota. Afhankelijk van het financieel product dat u aanschaft, kunnen de kosten van onze werkzaamheden betaald worden door de financiële instelling waarmee wij u in contact brengen. Deze provisie maakt onderdeel uit van de premie die door de financiële instelling bij u in rekening wordt gebracht. Hoe wij de kosten voor onze werkzaamheden in rekening brengen, laten wij u vooraf weten. Wij verwijzen u daarbij ook graag naar onze dienstverleningsdocumenten. U vindt deze op onze website.

Uw persoonsgegevens

Het gaat om de persoonsgegevens die we nodig hebben om u te kunnen adviseren of  ons  advies uit te voeren Dit  kunnen bijvoorbeeld  uw contact- en identificatiegegevens zijn, maar ook uw financiële gegevens. Belangrijke gegevens die vertrouwelijk zijn.

Is alle informatie nodig?

U vraagt zich misschien af of we alle persoonsgegevens die we van u vragen nu wel nodig hebben. Of u wel alle informatie wilt verstrekken die we vragen. Wij vragen alleen de informatie die we nodig hebben voor een verantwoord en passend advies. Alleen dan lukt het ons om een goede oplossing te vinden  voor de vraag die u aan ons stelt. Missen we informatie of mogen we het maar beperkt gebruiken dan kunnen we geen volledig advies geven. We zullen u dan laten weten welke onderdelen u dan mist en wat hiervan de consequenties. In sommige gevallen zullen we zelfs helemaal geen advies kunnen uitbrengen.

Persoonsgegevens via andere organisaties

Wij werken nauw samen met Maas Makelaars. Onze beide bedrijven zijn aan elkaar verbonden.  Wij willen ook de klanten van Maas Makelaars graag  kennis laten maken met onze dienstverlening. Daarom kunnen wij uw persoonsgegevens via Maas Makelaars ontvangen. Het gaat dan uitsluitend om uw contactgegevens en uiteraard alleen als u dat wilt.

Mochten wij uw persoonsgegevens van een andere organisatie of onderneming ontvangen zoals bijvoorbeeld uw bank of uw verzekeraar, dan laten wij u weten uit welke bron wij deze informatie hebben ontvangen.  Is uw toestemming vereist dan controleren wij of u hiermee hebt ingestemd.

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens en mag dat

 Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u te kunnen adviseren, het advies uit te voeren en uw polis of hypotheek of ander financieel product  te beheren en/of te wijzigen. Met uw financiële gegevens kunnen we  uw financiële situatie in beeld brengen en u bijvoorbeeld adviseren of een aanvullende voorziening nodig is bij arbeidsongeschiktheid.  Dat doen we niet op eigen initiatief maar alleen als u dat aan ons vraagt of ons  hiervoor een opdracht geeft. Uw verzoek of de opdracht  is de reden waarom wij uw persoonsgegevens mogen gebruiken. Uw persoonsgegevens worden dus alleen gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens aan ons hebt gegeven.

Met wie delen we uw persoonsgegevens

We delen uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van ons advies of het doorvoeren van een wijziging op een bestaande polis. Ook kan het zijn dat u een schade bij ons meldt. Om de schade vast te stellen en af te wikkelen zullen we uw persoonsgegevens moeten delen. Wij delen uw persoonsgegevens niet met organisaties in landen buiten de Europese Unie (EU).

Afhankelijk van de situatie verstrekken wij uw persoonsgegevens aan:

 • Verzekeraars
 • Banken en Geldverstrekkers
 • Serviceproviders (inkoopcombinatie)
 • Schadeherstelbedrijven /schade experts
 • Notaris
 • Vermogensbeheerders en Beleggingsinstellingen

Samenwerkende bedrijven: onze leveranciers (verwerkers)

Binnen onze bedrijfsvoering doen we niet alles zelf maar besteden ook werkzaamheden uit. Denkt u  bijvoorbeeld aan bedrijven die software leveren voor onze administratie of onze website hosten.  Deze bedrijven hebben geen zeggenschap over de persoonsgegevens en wij blijven verantwoordelijk voor een zorgvuldig gebruik van de betreffende persoonsgegevens. We maken goede afspraken met onze leveranciers over het gebruik en de bescherming van de persoonsgegevens en leggen deze vast een overeenkomst ( verwerkersovereenkomst). We zorgen er zo voor dat de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens op hetzelfde hoge  niveau ligt  als bij ons het geval is.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

Het kan zijn dat de wet de bewaartermijn bepaalt. Is dit niet het geval dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren hangt af van de werkzaamheden die ons gevraagd heeft uit te voeren.

Wat doen we om uw persoonsgegevens te beschermen

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We hebben onze bedrijfsvoering hierop afgestemd en passende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk tegen onrechtmatig gebruik te beschermen. Wij vragen van onze leveranciers van software en IT systemen om minimaal gelijkwaardige beveiligingsmaatregelen te treffen.

Welke rechten hebt u zelf

U beschikt over een aantal rechten om te bepalen hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken of om het gebruik te controleren:

 • U kunt een overzicht vragen van uw persoonsgegevens die wij in onze administratie hebben. Wij verstrekken dit overzicht kosteloos (recht op inzage)
 • U kunt vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren als u denkt dat deze niet juist zijn. Dat vinden wij belangrijk en stellen we zeer op prijs omdat we alleen op basis van juiste gegevens ons werk kunnen doen (recht op rectificatie en aanvulling)
 • U kunt ons vragen uw persoonsgegevens uit onze administratie te verwijderen als u niet langer wilt dat wij daarover beschikken en de wet ons dit toestaat (recht op vergetelheid).
 • U kunt ons vragen persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken  voor een specifiek doel.  Bijvoorbeeld als wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u wilt dat we ze bewaren omdat u ze nodig hebt voor een juridisch geschil dat nog loopt. ( Recht op beperking van de verwerking)
 • U kunt ons vragen uw gegevens over te dragen aan een andere organisatie, zoals een advocaat of accountant (recht van dataportabiliteit)
 • U kunt bezwaar maken wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken vanuit onze bedrijfsactiviteiten (gerechtvaardigd belang van de onderneming). We houden u bijvoorbeeld graag op de hoogte van financiële zaken die voor u relevant zijn. Dat is voor u belangrijk en voor ons. Als u dit niet wilt, kunt u bezwaar maken en zullen wij binnen een maand aan uw verzoek voldoen.

Klachten over ons werk?

Wij  doen ons best u zo goed mogelijk adviseren en de financiële voorziening die wij adviseren voor u tot stand te brengen. Bent u niet tevreden, vragen wij u ons direct hierover te informeren. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Bent u van mening dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, kunt u zich binnen een termijn van drie maanden, wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Postbus 93257                                2509  AG  Den Haag

Tel. 0900 – 3552248                      www.kifid.nl

Klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens?

Vindt u dat we niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens omgaan? Of wilt u weten hoe we binnen onze onderneming met uw persoonsgegevens werken?  Neem  dan contact met ons op:

Patrick Verbakel (directeur) – tel. 040- 244 54 55 – email: info@maashypotheken.nl

Hebben we u niet kunnen overtuigen en blijft u van mening dat niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u een klacht indienen  bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl